Senin, 24-06-2024
 • Madrasah Hebat Bermartabat

Visi,Misi dan Tujuan

VISI, DAN MISI MTsN 9 BLITAR

        Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Tujuan Pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan manusia Indonesia dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan mempunyai budi pekerti yang luhur, mandiri, kepribadian yang mantap, kesehatan rohani, dan jasmani, keterampilan dan pengetahuan, dan mempunyai rasa tanggung jawab untuk bangsa dan bermasyarakat.

VISI MADRASAH

Adapun visi yang ditetapkan oleh Madrasah Tsanawiyah Negeri 9 Blitar adalah : “TERWUJUDNYA GENERASI PEMBELAJAR YANG BERKARAKTER DAN BERAKHLAKUL KARIMAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN HIDUP dengan Indikator Visi:

 1. Terwujudnya pembelajaran yang mengutamakan pembentukan peserta didik berkarakter Profil Pelajar Pancasila dan profil pelajar rahmatan lil alamin, yaitu :
  1. Profil pelajar pancasila meliputi : Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, Berkebhinekaan global, Mandiri, Bergotong royong, Bernalar kritis, Kreatif
  1. Pelajar rahmatan lil alamin meliputi : berkeadaban (ta’addub), keteladanan (qudwah), kewarganegaraan dan kebangsaan (muwatanah), mengambil jalan tengah (tawassut), berimbang (tawazun), lurus dan tegas (I’tidal), kesetaraan (musawah), musyawarah (syura), toleransi (tasamuh), dinamis dan inovatif (tathawwur wa ibtikar)
 2. Mempunyai watak dan semangat untuk belajar dan meningkatkan pengetahuan secara terus menerus sehingga menjadi generasi yang siap berkompetisi (Generasi pembelajar)
 • Mempunyai watak/kepribadian yang kuat untuk senantiasa berbuat baik dan menjadi yang terbaik, toleran (Berkarakter).
 • Berperilaku yang baik sesuai dengan syariat Islam dan peraturan yang berlaku (Berakhlakul karimah)
 • Dalam menjalankan kehidupan sehari-hari senantiasa menjaga kelangsungan dan peduli terhadap lingkungan hidup (Berwawasan Lingkungan Hidup)

MISI MADRASAH

Sedangkan misi yang ditetapkan oleh Madrasah Tsanawiyah Negeri 9 Blitar untuk mencapai visi tersebut antara lain adalah :

 1. Meningkatkan pembinaan dan pengamalan nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT.
 2. Menumbuhkan semangat belajar terus menerus dan berkelanjutan
 3. Menumbuh kembangkan minat dan kegemaran peserta didik untuk terus belajar dan meningkatkan pengetahuannya melalui kegiatan literasi dan numerasi
 4. Menyusun kurikulum madrasah yang standar yaitu sesuai dengan Undang-Undang Pendidikan yang berlaku.
 5. Melaksanakan  pembelajaran dan bimbingan secara efektif  untuk  mengoptimalkan  potensi,  minat dan  ketrampilan yang dimiliki peserta didik.
 6. Meningkatkan  kualitas  Kegiatan Belajar Mengajar di kelas maupun diluar kelas untuk meningkatkan prestasi  akademik peserta didik
 7. Mengoptimalkan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam rangka memberikan  pelayanan yang  lebih baik.
 8. Meningkatkan kualitas evaluasi belajar yang valid sebagai  upaya  peningkatan prestasi  peserta didik.
 9. Meningkatkan dan  memberdayakan sarana prasarana yang diperlukan dalam kegiatan belajar mengajar untuk mendukung pengembangan potensi peserta didik secara optimal.
 10. Menyelenggarakan  manajemen  pengelolaan  madrasah  secara tertib, transparan  dan  akuntabel.
 11. Membudayakan hidup bersih, hidup sehat dan peduli lingkungan kepada seluruh warga madrasah dan sekitarnya.
 12. Meningkatkan hubungan yang harmonis antar warga madrasah dan mengoptimalkan  kerjasama dengan fihak-fihak yang memiliki kepedulian terhadap madrasah.
 13. Mengikutsertakan warga madrasah dalam berbagai even baik akademik maupun non akademik

Tujuan Madrasah Tsanawiyah Negeri 9 Blitar

Bertolak dari Visi dan Misi yang telah dirumuskan, maka tujuan Madrasah yang diharapkan  adalah :

 1. Peserta didik memiliki kemampuan dalam memahami dan mengamalkan nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT yang baik.
  1. Mewujudkan dan  memiliki Kurikulum Madrasah (Dokumen I dan 2) sesuai dengan Undang-undang Pendidikan.
  1. Menumbuhkembangkan potensi, minat dan ketrampilan yang dimiliki peserta didik secara  optimal.
  1. Mewujudkan  Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang kompeten dan professional.
  1. Peningkatan Prestasi akademik peserta didik  secara optimal
  1. Mewujudkan sarana prasarana pendidikan yang optimal agar kegiatan belajar mengajar berlangsung secara efektif dan efesien.
  1. Mewujudkan managemen  madrasah secara tertib, transparan dan akuntabel.
  1. Menciptakan  budaya hidup bersih, sehat  dan peduli terhadap lingkungan bagi warga madrasah dan sekitarnya.
  1. Menjalin hubungan yang harmonis antar warga madrasah dan warga madrasah dengan fihak-fihak yang memiliki kepedulian  terhadap  madrasah.
  1. Menyiapkan peserta didik yang siap berkompetisi baik akademis maupun non akademis melalui kegiatan intra dan ekstra-kurikuler
  1. Memberikan kesempatan bagi warga madrasah untuk meraih prestasi baik akademik maupun non akademik.